Kyrkslätts Seniorer r.f.

 

STADGAR FÖR Kyrkslätts Seniorer r.f.

§ 1  NAMN, HEMORT OCH SPRÅK

Föreningens namn är Kyrkslätts Seniorer r.f. nedan kallad föreningen, dess hemort är Kyrkslätt. Föreningens språk är svenska.

§ 2 SYFTE OCH VERKSAMHETSFORMER

Föreningen är en ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden organisation, vars uppgift är att, arbeta för sina medlemmars trivsel och befrämja deras allmänna och gemensamma intresse.

Sin uppgift förverkligar föreningen genom att:

i samråd med Svenska Pensionärsförbundet r.f. bevaka pensionärernas ekonomiska- och sociala intressen och rättigheter

bevaka pensionärernas intressen lokalt, i vård- och omsorgsfrågor samt verka för trivsel  och trygget i  vardagen. 

informera och vägleda medlemmarna i pensionsärenden och i övriga förmåner.

ordna kurser, olika sammankomster, exkursioner, teaterbesök och gruppresor för medlemmarna, samt informations- och mötestillfällen.

stärka samhörighetskänslan och kamratskapet mellan medlemmarna

tillsätta olika kommittéer och arbetsgrupper inom föreningen

§ 3 MEDLEMMAR

Rätt att ansluta sig till föreningen har alla som godtar föreningens syfte och stadgar.

Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen.

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmöte på förslag av styrelsen kalla en person, som förtjänstfullt verkat till förmån för föreningen. Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

Rättsligt samfund kan ansluta till föreningen som understödande medlem.

§ 4 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING AV MEDLEM UR FÖRENINGEN

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla detta till föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen trots påminnelse inte har erlagt sin medlemsavgift Styrelsen kan också utesluta en medlem som genom sitt handlande förorsakar föreningen skada.

§ 5 DONATIONER OCH TESTAMENTEN

Föreningen har rätt att ta emot donationer och testamenten, grunda fonder samt med vederbörligt tillstånd anordna lotterier och penninginsamlingar. Föreningen kan i sitt namn skaffa sig rättigheter och göra förbindelser.

§ 6 STYRELSEN

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som består av ordförande, jämte 4-6 ordinarie medlemmar och två (2) ersättare.  Ordförande väljs för ett (1) kalenderår och styrelsemedlemmarna jämte ersättarna för två (2) kalenderår i sänder, så att hälften av styrelsemedlemmarna och ersättarna avgår årligen, dock så att återval kan ske.

Styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare och kassör. Kassören och sekreteraren kan även väljas utom styrelsen.

Styrelsen är beslutför när minst hälften (½) av dess medlemmar, ordförande eller viceordförande inberäknade är närvarande.

Styrelsen sammankallas av ordförande och vid förfall för denne av viceordförande eller då minst hälften (½) av styrelsemedlemmarna så kräver

Omröstningar avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgör ordförandens röst, utom vid personval då lotten avgör.

Styrelsen kallas till möte med e-post, per telefon eller per brev minst tre dagar före mötet.

§ 7 TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn tecknas av ordförande allena eller viceordförande jämte sekreterare eller kassör.

§ 8 MEDLEMSAVGIFT

Varje medlem i föreningen betalar en årlig medlemsavgift, vars storlek fastställs på höstmötet. Hedersorföranden samt hedersmedlemmar befrias från medlemsavgift..

Styrelsen kan, på anhållan, befria enskild medlem från medlemsavgiften på grund av hög ålder, sjukdom eller medellöshet.

Understödjande medlemmars medlemsavgift är tiodubbel.

§ 9 FÖRENINGENS MÖTEN

Föreningen håller två ordinarie möten per år. Föreningens vårmöte hålls under tiden februari - mars och höstmötet under tiden oktober - november på en av styrelsen fastställd dag.

Styrelsen kallar till föreningens ordinarie möten och extraordinarie möten genom information i en på orten allmänt spridd tidning senast sju dagar före mötet, eller per brev till alla medlemmar. Tidning eller brev kan också vara  elektroniska förutsatt att de når medlemmarna lika bra som motsvarande pappersversioner.

Extra möte hålls då föreningens möte så beslutit eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från det datum då kravet på mötet framställts hos styrelsen

Vid föreningens möten har varje medlem och hedersordförande eller hedersmedlem en röst.

Understödjande medlem har närvarorätt vid föreningens möten men inte rösträtt.

§ 10 ORDINARIE MÖTEN

Vårmöte

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört

godkänna föredragningslistan

bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras

beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Höstmöte

Vid föreningens höstmöte behandlas följanden ärenden:

val av mötesordförande och sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

kontatera att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört

godkänna föredragningslistan

fastställa medlemsavgiften för följande verksamhetsår

fastställa budget och verksamhetsplan för följande verksamhetsår

val av ordförande för följande verksamhetsår

val av styrelsemedlemmar och ersättare i stället för dem som är i tur att avgå

val av två verksamhetsgranskare och en ersättare för följande verksamhetsår

välja valberedning som består av tre medlemmar.

övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Ärende som medlem önskar uppta till behandling på vår- och höstmöte bör skriftligen inlämnas till styrelsen sju dagar före mötet.

§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD OCH REVISION

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte därtill hörande handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskarna för granskning senast en (1) månad före vårmötet.

Verksamhetsgranskarna skall ge en skriftlig verksamhetsgranskningsberättelse till det vårmöte som besluter om bokslutet.

§ 12 ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Ändringar av dessa stadgar kan göras genom beslut fattat på vår- eller höstmöte. Av enskild medlem framställt förslag om stadgeändring bör skriftligen inlämnas till styrelsen två veckor före mötet och styrelsen bör ge sitt utlåtande om stadgeändringen.

Föreningen kan upplösas med beslut fattat på vår- eller höstmöte. För att beslutet skall vara lagenligt erfordras tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet av alla avgivna röster. Beslutet bör underställas ett följande möte. Detta möte skall sammankallas på samma sätt som det ordinarie mötet. För giltigt beslut erfordras även på detta möte tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet av avgivna röster.

Tidsrummet mellan dessa möten bör vara minst en månad.

Upplöses föreningen överlämnas dess medel och övrig eventuell egendom till registrerad förening eller stiftelse, som fortsätter en verksamhet för i § 1 och § 2 av dessa stadgar nämnt syfte.

§ 13

I övrigt iakttas föreningslagens bestämmelser.

Till början

Förändringar i föreningslagen 2/23 (på finska)